Isak

Projekt ISAK 4 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti”; prednostne usmeritve: “Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.”
IZRAZNI SVET AFRIŠKE KULTURE je projekt, namenjen širjenju, predstavljanju in uveljavljanju afriške kulture z aktivnim vključevanjem priseljencev iz Afrike in njihovih potomcev v usposabljanja na področju plesa in glasbe. Ciljna skupina projekta so afriški priseljenci in njihovi potomci, ki so v Sloveniji marginalizirani.

Več na spletni strani: http://www.isak.si/